KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

CMMRD syndróm
Gén: MSH6_MLPA
CMMRD syndróm
Gén: MSH6
CONDSIAS syndróm
Gén: ADPRHL2
Deficiencia komplexu I.
Gén: NDUFS1
CMMRD syndróm
Gén: MSH2
CMMRD syndróm
Gén: MLH1_MLPA
CMMRD syndróm
Gén: MLH1
CMMRD syndróm
Gén: MSH2_MLPA
Syndróm fragilného X chromozómu
Gén: FMR1_MLPA
NGS analýza - Hereditárne karcinómy kolorekta_Lynchov syndróm_Polypóza
Gén: APC, ATM, BAP1, BARD1, BMPR1A, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CDK4, CDKN2A, EPCAM, FH, FLCN, GREM1, CHEK2, MAX, MEN1, MET, MITF, MLH1, MRE11A, MSH2, MSH6, MUTYH, NBN, NF1, PALB2, PMS2, POLD1, POLE, PTEN, RAD50, RAD51C, RAD51D, RET, SDHA, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, SMAD4, SMARCA4, STK11, TMEM127, TP53, TSC1, TSC2, VHL
1 2 3 4 117 118 119 120
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021