Onkológia

Jasné, stručné výsledky s odborným vedením, interpretáciou a osobným poradenstvom.

Ponúkame prediktívne genetické testy, ako aj diagnostické testy a testy usmerňujúce rozhodovanie o liečbe sporadických foriem rakoviny.

Spoločnosť Unilabs disponuje komplexným radom testov a odbornými znalosťami, ktoré rozširujú možnosti diagnostiky rakoviny, jej prognózovania, výberu liečby a monitorovania. Ponúkame cielené služby pre dedičné a somatické formy rakoviny a množstvo genetických panelov špecifických pre rakovinu.
Genetické testovanie na diagnostiku a liečbu rakoviny
Genetické testovanie vám môže pomôcť potvrdiť diagnózu, určiť typ nádoru, stanoviť najúčinnejšiu liečbu, ako aj monitorovať liečbu a remisiu pacienta.

Jasné, stručné výsledky s odborným
vedením, interpretáciou 
a poradenstvom na mieru.

Výber genetických panelov pre onkológov:

Konštitučné riziko rakoviny

Rakovina prsníka
(BRCA1/BRCA2)
Genetické testovanie génov súvisiacich s rakovinou prsníka môže potvrdiť genetický pôvod rakoviny prsníka a pomôcť usmerniť rozhodnutia o liečbe a manažmente choroby. Identifikácia variantu spôsobujúceho ochorenie by zároveň usmernila testovanie a diagnostiku rizikových príbuzných, ak je príslušný variant konštitučného pôvodu.

Tento test sa odporúča pre: panel BRCA1/BRCA2 je navrhnutý pre jednotlivcov s rodinnou anamnézou rakoviny prsníka/vaječníkov s predtým identifikovaným patogénnym variantom v génoch BRCA1 alebo BRCA2. Indikačné dôvody na testovanie dedičnosti rakoviny prsníka môžu zahŕňať nástup rakoviny pred dovŕšením 50 rokov veku, výskyt viac ako jednej primárnej rakoviny u pacienta a viacero postihnutých ľudí v jednej rodine. Tento panel sa odporúča aj pre pacientov trpiacich rakovinou prsníka, vaječníkov alebo prostaty.
Doba vybavenia: 2 týždne  |  Vzorka: krv (dve 4 ml skúmavky EDTA s fialovým uzáverom), extrahovaná DNA (3 ug v elučnom pufre), alebo bukálny ster alebo sliny (súpravy sú dostupné na požiadanie) Tkanivový rez vložený do štandardných podložných sklíčok je možné odoslať na určenie genotypu nádoru (200 mm2 (rezy približne 10 – 15 × 5 µm) tkaniva FFPE s min. 20 % nádorových buniek).
Rakovina prsníka
(rozšírený génový panel)
Rozšírený panel pre rakovinu prsníka skúma gény súvisiace so zvýšeným rizikom dedičnej rakoviny prsníka. Tento test zahŕňa preukázané gény náchylnosti na rakovinu prsníka, ako aj kandidátske gény s obmedzeným preukázaním súvislosti s rakovinou prsníka.

Tento test sa odporúča pre: Tento test sa odporúča pre: pacientky s osobnou alebo rodinnou anamnézou poukazujúcou na syndróm dedičnej rakoviny prsníka. Indikačné dôvody na testovanie dedičnosti rakoviny prsníka môžu zahŕňať nástup rakoviny pred dovŕšením 50 rokov veku, výskyt viac ako jednej primárnej rakoviny u pacienta a viacero postihnutých ľudí v jednej rodine.
Doba vybavenia: 2 - 3 týždne  |  Vzorka: krv (dve 4 ml skúmavky EDTA s levanduľovo-fialovým uzáverom), extrahovaná DNA (3 ug v elučnom pufre), alebo bukálny ster alebo sliny (súpravy sú dostupné na požiadanie)
Rakovina hrubého čreva a konečníka
Tento cielený panel skúma gény so známou súvislosťou s rakovinami spojenými s dedičným nepolypóznym kolorektálnym karcinómom (HNPCC) alebo familiárnou adematóznou polypózou (FAP).
Doba vybavenia: 20 - 30 dní  |  Vzorka: sliny alebo periférna krv  |  Technológia: sekvenovanie NGS
BIOPSIA TEKUTINY (RAKOVINA PĽÚC/MUTÁCIA T790M A C797S RECEPTORA EPIDERMÁLNEHO RASTOVÉHO FAKTORA (EGFR) REZISTENTNÁ VOČI INHIBÍTORU TYROZÍNKINÁZY (TKI) 
Metóda biopsie tekutiny, ktorá analyzuje biologické tekutiny, obzvlášť vzorky krvi, s cieľom detegovať nádorové varianty, sa veľmi rýchlo zaviedla do praxe a predstavuje sľubný potenciál v klinickej praxi diagnostiky a prognózy rakoviny pľúc.
Doba vybavenia: 20 - 30 dní  |  Vzorka: periférna krv odobraná do špeciálnych skúmaviek (Streck(R) alebo cfPAXgene(R)) Požaduje sa minimálne 9 ml antikoagulovanej celej krvi alebo plazmy  |  Technológia: sekvenovanie NGS
Rozšírený panel rizika rakoviny
Tento cielený panel je vhodný, keď fenotyp nie je veľmi špecifický.
Doba vybavenia: 20 - 30 dní  |  Vzorka: sliny alebo periférna krv  |  Technológia: sekvenovanie NGS

Somatická analýza

Panel „hotspotov“ v génoch spojených s rakovinou
Tento cielený panel skúma oblasti hotspotov 50 génov so známou súvislosťou s rakovinou alebo so súvislosťou so zvýšenou citlivosťou či rezistenciou na cielené terapie.
Doba vybavenia: 20 - 30 dní  |  Vzorka: tkanivový rez vložený do štandardných podložných sklíčok je možné odoslať na určenie genotypu nádoru (200 mm2 (rezy približne 10 – 15 × 5 µm) tkaniva FFPE s min. 20 % nádorových buniek) alebo periférna krv (na biopsiu tekutiny) odobratá do špeciálnych skúmaviek (Streck(R) alebo cfPAXgene(R)). Požaduje sa minimálne 9 ml antikoagulovanej celej krvi alebo plazmy  |  Technológia: sekvenovanie NGS
Komplexný rakovinový panel 1
Cielený panel skúmajúci exónové oblasti 409 génov so známou súvislosťou s rakovinou vrátane rakoviny pľúc, hrubého čreva, prsníka, vaječníkov, prostaty, melanómu a hematologických malignít.
Doba vybavenia: 2 - 3 týždne  |  Vzorka: tkanivový rez vložený do štandardných podložných sklíčok je možné odoslať na určenie genotypu nádoru (200 mm2 (rezy približne 10 – 15 × 5 µm) tkaniva FFPE s min. 20 % nádorových buniek)
Komplexný rakovinový panel 2
Cielený DNA a RNA panel skúmajúci varianty naprieč 161 génmi súvisiacimi so širokou škálou typov rakoviny. Pokrýva oblasti hotspotov, celé gény, gény počtu kópií a intergénové a intragénové fúzie génov.

Tento test sa odporúča pre: dospelých pacientov s osobnou alebo rodinnou anamnézou poukazujúcou na dedičný rakovinový syndróm. Indikačné dôvody pre náchylnosť na dedičnú rakovinu môžu zahŕňať nástup rakoviny pred dovŕšením 50 rokov veku, výskyt viac ako jednej primárnej rakoviny u jednej osoby a viacero postihnutých ľudí v jednej rodine. Po zvážení klinickej a rodinnej anamnézy pacienta môže byť toto testovanie vhodné aj pre niektorých pediatrických pacientov.
Doba vybavenia: 2 - 3 týždne  |  Vzorka: tkanivový rez vložený do štandardných podložných sklíčok je možné odoslať na určenie genotypu nádoru (200 mm2 (rezy približne 10 – 15 × 5 µm) tkaniva FFPE s min. 20 % nádorových buniek)
Panel so zameraním na rakovinu
Cielený DNA a RNA panel skúmajúci 52 génov so známou relevanciou pre solídne nádory. Slúži na detekciu somatických mutácií (variantov počtu kópií), fúzií génov, inzercií/delécií (indelov), jednonukleotidových polymorfizmov (SNP), somatických variantov až po 5 % frekvenciu.

Tento test sa odporúča pre: dospelých pacientov s osobnou alebo rodinnou anamnézou poukazujúcou na dedičný rakovinový syndróm. Indikačné dôvody pre náchylnosť na dedičnú rakovinu môžu zahŕňať nástup rakoviny pred dovŕšením 50 rokov veku, výskyt viac ako jednej primárnej rakoviny u jednej osoby a viacero postihnutých ľudí v jednej rodine. Po zvážení klinickej a rodinnej anamnézy pacienta môže byť toto testovanie vhodné aj pre niektorých pediatrických pacientov.
Doba vybavenia: 20 - 30 dní  |  Vzorka: tkanivový rez vložený do štandardných podložných sklíčok je možné odoslať na určenie genotypu nádoru (200 mm2 (rezy približne 10 – 15 × 5 µm) tkaniva FFPE s min. 20 % nádorových buniek) alebo periférna krv (na biopsiu tekutiny) odobratá do špeciálnych skúmaviek (Streck(R) alebo cfPAXgene(R)). Požaduje sa minimálne 9 ml antikoagulovanej celej krvi alebo plazmy  |  Technológia: sekvenovanie NGS
GASTROINTESTINÁLNY STROMÁLNY TUMOR (GIST)
Tento test analyzuje viacero génov súvisiacich s rakovinou zažívacieho traktu.
Doba vybavenia: 30 dní  |  Vzorka: tkanivo 1 cm2 vo fyziologickom roztoku + ampicilín [1g/l], izbová teplota (použiteľnosť 4 dni); tkanivový blok spracovaný pufrovaným formalínom, izbová teplota. DNA extrahovaná z tkaniva, 20 µl [25 ng/µl], skúmavka Eppendorf Safe-Lock, izbová teplota
Rakovina pľúc (využiteľné génové mutácie)
Tento test analyzuje viacero génov súvisiacich s rakovinou pľúc.
Doba vybavenia: 7 - 10 dní |  Vzorka: tkanivo 0,5 cm3 vo fyziologickom roztoku + ampicilín [1g/l], izbová teplota (použiteľnosť 4 dni); tkanivový blok spracovaný pufrovaným formalínom, izbová teplota; alebo tkanivový rez vložený do štandardných podložných sklíčok (200 mm2 (rezy približne 10 – 15 × 5 µm) tkaniva FFPE s min. 20 % nádorových buniek) DNA extrahovaná z tkaniva, 20 µl [25 ng/µl], skúmavka Eppendorf Safe-Lock, izbová teplota
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021