KATALÓG VYŠETRENÍ

Vyberte kategóriuVyberte špecializáciu

Wiedemann-Steinerov syndróm
Gén: KMT2A
NGS analýza - Paraganglióm a feochromocytóm
Gén: APC, CDC73, CDKN1B, DICER1, EGLN1, ESPAS1, FH, GDNF, KIF1B, MAX, MEN1, NF1, PRKAR1A, PTEN, RET, SDHA, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, TMEM127, TP53, VHL
TOMORROW test - DOSTUPNÉ IBA V SAMOPLATCOVSKOM REŽIME
Gén: Chromozómy 13,18,21,X,Y
NGS analýza - Hereditárne nádorové syndrómy
Gén: APC, ATM, BAP1, BARD1, BMPR1A, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CDK4, CDKN2A, EPCAM, FH, FLCN, GREM1, CHEK2, MAX, MEN1, MET, MITF, MLH1, MRE11A, MSH2, MSH6, MUTYH, NBN, NF1, PALB2, PMS2, POLD1, POLE, PTEN, RAD50, RAD51C, RAD51D, RET, SDHA, SDHAF2, SDHB, SDHC, SDHD, SMAD4, SMARCA4, STK11, TMEM127, TP53, TSC1, TSC2, VHL
Palmoplantárna keratoderma, striata, typ III
Gén: KRT1
Ollierova choroba
Gén: IDH1
Ollierova choroba
Gén: IDH2
NGS analýza - Xeroderma pigmentosum
Gén: DDB2, ERCC1, ERCC2, ERCC3, ERCC4, ERCC5, POLH, XPA, XPC
NGS analýza - Vitreoretinopatia
Gén: ATOH7, BEST1, CAPN5, COL2A1, COL9A1, COL9A2, COL9A3, COL11A1, COL11A2, COL18A1, CTNNB1, FZD4, KCNJ13, KIF11, LRP5, NDP, NR2E3, P3H2 (LEPREL1), RCBTB1, RS1, TSPAN12, VCAN, ZNF408
NGS analýza - Vrodené anomálie obličiek a uropoetického traktu
Gén: ACE, ACTA2, ACTG2, AGT, AGTR1, ANOS1, BNC2, BSND, CCNQ, CHD7, CHRM3, CHRNA3, COX14, CTU2, DHCR7, DSTYK, EYA1, FANCB, FGF20, FOXC2, FRAS1, FREM1, FREM2, GATA3, GLI3, GPC3, GRIP1, HNF1B, HOXA13, HPSE2, ITGA8, JAG1, KDM6A, KIF14, KMT2D, KYNU, LRIG2, LRP4, MUC1, MYOCD, NEK8, NIPBL, NOTCH2, NPHP3, NRIP1, OCRL, PAX2, PBX1, PUF60, REN, ROBO2, ROR2, RPGRIP1L, RRM2B, SALL1, SIX1, SIX5, SOX17, STRA6, TBX18, TFAP2A, TMEM237, TNXB, UMOD, VIPAS39, VPS33B, WNT4, WNT5A, WT1, ZIC3
1 2 3 4 7 8 9 10
|
© UNILABS SLOVENSKO 2021